Polityka Prywatności i Plików Cookies

strony lukaszkrokoszart.com

Ta strona gromadzi niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Właściciel i kontroler danych

Łukasz Krokosz

Właściciel domeny i sklepu

lukaszkrokoszart.com

Informacje kontaktowe

E-mail kontaktowy właściciela:

[email protected]

Formularz kontaktowy

Skrócona polityka prywatności i plików cookies tej witryny

Obowiązek informacyjny RODO

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, tzw. RODO.

Zgodnie z tym rozporządzeniem:

1

Dane niezarejestrowanych użytkowników tej strony są przechowywane przez 7 dni.

Po upływie tego okresu następuje ich automatyczne usunięcie.

2

Dane użytkowników zalogowanych i posiadających konto na tej stronie przechowywane są do momentu usunięcia konta lub przekroczenia okresu dwóch lat nieaktywności.

Po przekroczeniu dwuletniego okresu braku aktywności konto użytkownika wraz z danymi zostają automatycznie usunięte.

3

Pamiętaj, że w twojej przeglądarce masz możliwość zmiany ustawień ciasteczek i podanych stron.

Korzystanie z witryny bez zmiany preferencji przeglądarki i bez podjęcia decyzji o akceptacji plików cookies powoduje ich automatyczną akceptację.

4

Informacje odczytane za pomocą plików Cookie służą do celów statystycznych, a także informacyjnych (newsletter) oraz profilowania poszczególnych użytkowników.

Zbierane pliki służą również do wykonania czynności związanych z obsługą sklepu i zamówień spersonalizowanych.

5

Dane należą do Ciebie, a więc zawsze masz prawo wycofać zgodę na użycie plików cookie i usunąć zebrane informacje.

Dane osobowe zbierane w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Google Analytics

Analityka

Google Analytics

Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Google Fonts

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Google Fonts

Dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu

Akismet Anti-Spam

Ochrona przed spamem

Akismet Anti-Spam

Dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu

Mailchimp

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Mailchimp

Dane osobowe: pliki cookie, adres e-mail i nazwa użytkownika

Facebook • Facebook Messenger Customer Chat

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami • Interakcja z platformami czatu na żywo

Facebook • Facebook Messenger Customer Chat

Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania • Dane osobowe: pliki cookie, dane przekazywane podczas korzystania z usługi i danych użytkowania

WordPress.org i WordPress Stats

Usługi platformowe i hosting • Analityka

WordPress.org i WordPress Stats

Dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu • Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Pełna polityka prywatności i plików cookies tej witryny

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów danych osobowych gromadzonych przez tę witrynę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub, w przypadku danych użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z witryny.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę stronę są obowiązkowe, a niedostarczenie tych danych może uniemożliwić tej stronie świadczenie usług. W przypadku, gdy niniejsza strona wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mają prawo nie przekazywać tych danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.

Jakiekolwiek użycie plików cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez tę witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę witrynę służy do świadczenia usługi wymaganej przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie .

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej witryny i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za prowadzenie i działanie niniejszej witryny (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (np. dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje telekomunikacyjne) wyznaczonych, w razie potrzeby, jako Przetwarzających Dane przez Właściciela. 

Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od właściciela w dowolnym momencie.

Właściciel może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: w niektórych ustawodawstwach Właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacji”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlega właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej właścicielowi;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez właściciela lub osobę trzecią.

W każdym przypadku właściciel chętnie pomoże w sprecyzowaniu konkretnej podstawy prawnej, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Dane przetwarzane są w biurze operacyjnym właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji użytkownika transfery danych mogą obejmować przeniesienie danych użytkownika do kraju innego niż własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania takich przesłanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne lub ustanowionej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o podjętych środkach bezpieczeństwa przez właściciela, aby zabezpieczyć swoje dane.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub zapytać właściciela, korzystając z informacji podanych w dziale kontakt.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane do celu, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy między właścicielem a użytkownikiem są zatrzymywane do czasu pełnego wykonania umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów właściciela są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do zachowania danych osobowych przez dłuższy okres czasu, za każdym razem, gdy użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, właściciel może być zobowiązany do zachowania danych osobowych przez dłuższy czas, gdy jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące użytkownika są zbierane, aby umożliwić właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: interakcja z zewnętrznymi portami społecznościowymi i platformami, usługi platformy oraz hosting i wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych danych osobowych używanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej aplikacji, do przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i współdziałanie z nimi.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli użytkownicy jej nie używają.

Google-Fonts-logo

Google Fonts (Google LLC)

Google Fonts to usługa wizualizacji krojów świadczona przez Google LLC, która pozwala tej aplikacji na włączanie tego typu treści na swoich stronach.

Zbierane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności tej usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Ochrona przed spamem

Ten rodzaj usługi analizuje ruch tej witryny, potencjalnie zawierający dane osobowe użytkowników, w celu filtrowania ich z części ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.

Akismet-logo

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Automattic Inc.

Zbierane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Polityka prywatności.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i czasu, kiedy wiadomość była przeglądana przez użytkownika, a także kiedy użytkownik wchodził z nią w interakcję, na przykład klikając na linki zawarte w wiadomości.

Mailchimp-logo

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp to usługa zarządzania pocztą e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez The Rocket Science Group LLC.

Zebrane dane osobowe: Pliki cookies, adres e-mail i nazwa użytkownika.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten rodzaj usługi umożliwia Użytkownikom interakcję z platformami czatowymi innych firm bezpośrednio ze stron tej witryny, w celu skontaktowania się z tą usługą i serwisem witryny.
Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może zbierać dane przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają aktywnie z tej usługi. Ponadto, rozmowy na czacie na żywo mogą być rejestrowane.

Facebook-logo

Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)

Czat klienta na Facebooku Messenger to usługa umożliwiająca interakcję z platformą czatu na Facebooku Messenger dostarczaną przez Facebook, Inc.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookies, dane przekazywane podczas korzystania z usługi i danych użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Usługi platformowe i hosting • Analityka

Usługi te mają na celu hostowanie i uruchamianie kluczowych komponentów tej witryny, co pozwala na udostępnianie tej witryny z poziomu ujednoliconej platformy. Takie platformy zapewniają właścicielowi szeroki zakres narzędzi – np. analityka, rejestracja użytkowników, komentowanie, zarządzanie bazami danych, e-commerce, przetwarzanie płatności – to oznacza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Niektóre z tych usług działają na serwerach rozproszonych geograficznie, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

WordPress-logo

WordPress.org (Automattic Inc.) i WordPress Stats (Automattic Inc.)

WordPress.org to platforma dostarczana przez Automattic Inc., która pozwala właścicielowi na tworzenie, uruchamianie i hostowanie tej witryny.

Zbierane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

WordPress Stats to usługa analityczna firmy Automattic Inc.

Zbierane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Polityka prywatności.

Prawa użytkowników

In particular, Users have the right to do the following:

 • Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
 • Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
 • Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
 • Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
 • Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
 • Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owner.
 • Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
 • Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.

Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the Owner is processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this document.

Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within one month.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Site or the related Services.
The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of public authorities.

In addition to the information contained in this privacy policy, this Site may provide the User with additional and contextual information concerning particular Services or the collection and processing of Personal Data upon request.

For operation and maintenance purposes, this Site and any third-party services may collect files that record interaction with this Site (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this purpose.

More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Owner at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.

This Site does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third-party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy policies.

The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page and possibly within this Site and/or – as far as technically and legally feasible – sending a notice to Users via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom.

Should the changes affect processing activities performed on the basis of the User’s consent, the Owner shall collect new consent from the User, where required.

Definicje i odniesienia prawne

Personal Data (or Data)

Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the identification or identifiability of a natural person.

Usage Data

Information collected automatically through this Site (or third-party services employed in this Site), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this Site, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the Site) and the details about the path followed within the Site with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User’s IT environment.

User

The individual using this Site who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

Data Subject

The natural person to whom the Personal Data refers.

Data Processor (or Data Supervisor)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on behalf of the Controller, as described in this privacy policy.

Data Controller (or Owner)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures concerning the operation and use of this Site. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Site.

This Site

The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

Service

The service provided by this Site as described in the relative terms (if available) and on this site/application.

European Union (or EU)

Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union include all current member states to the European Union and the European Economic Area.

Cookies

Small sets of data stored in the User’s device.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy dotyczące wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.

Data ostatniej aktualizacji: 4 stycznia 2019

iubenda hostuje te treści i zbiera wyłącznie dane osobowe, które są ściśle niezbędne do ich dostarczenia

Polityka prywatności wygenerowana przy pomocy

logo_min

Prawa autorskie

Cała zawartość zamieszczona na stronie lukaszkrokoszart.com jest traktowana jako własność intelektualna, a więc jest chroniona prawami autorskimi i nie może być powielana bez zgody autora.

Zawartość strony rozumiana jest jako treści i opisy zamieszczone na stronach i postach, oraz reprodukcje i wizualizacje tworów artystycznych.

W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i publikację treści, proszę o wysłanie zapytania pod adres: [email protected] lub skorzystanie z poniższego formularza:

* Pola wymagane

Obowiązek informacyjny RODO

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)", tzw. RODO.

Zgodnie z tym rozporządzeniem powstał po mojej stronie obowiązek poinformowania Państwa o wykorzystaniu pliki cookies, które są zapisywane na Państwa komputerze. Są one wykorzystywane do celów statystycznych, informacyjnych i reklamowych, aby zapewnić najlepsze wrażenia przy korzystaniu z witryny. Jak również o przetwarzanych danych osobowych, oraz o Państwa uprawnieniach.

Kontynuując korzystanie z tej strony, automatycznie zgadzają się Państwo się na wykorzystanie plików Cookies na Państwa urządzeniu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych osobowych i plików cookies proszę zapoznać się ze stroną: